REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CATERINGU

§ 1
DEFINICJE REGULAMINU

 1. Catering Zdrowa Micha (Poradnictwo dietetyczne Agnieszka Piątka, NIP: 7851810197.
  prowadzącego dany catering] – Organizator promocji “Program Lojalnościowy”,
  zwanego dalej również Cateringiem;
 2. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna
  internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość
  wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym
  Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę
  zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej
  Platformie.
 3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów
  Cateringu Zdrowa Micha, mająca na celu złożenie Zamówienia z
  wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych
  na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Zdrowa Micha za pomocą Platformy Dietly.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu
  narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku
  wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i
  prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi
  usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem
  Zdrowa Micha;
 6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po
  dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie
  internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,
  za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering
  Zdrowa Micha, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty
  oferowane przez Catering Zdrowa Micha, zarządzać zamówieniem czy
  danymi adresowymi;
 7. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla
  nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.
  Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
 8. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu
  Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług,
  takich jak: zniżka za zakup diety.
 9. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są
  punkty lojalnościowe .
  § 2
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 10. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM
  LOJALNOŚCIOWY jest Catering Zdrowa Micha.
 11. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób
  fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu
  Zdrowa Micha za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
 12. Celem Programu jest promowanie Cateringu Zdrowa Micha.
 13. Catering Zdrowa Micha nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy
  regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także
  w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 14. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Zdrowa Micha zawartej w
  Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości
  uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i
  zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 15. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest
  równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
 16. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania
  przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi
  oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie
  wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres
  [e-mail cateringu]. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane
  przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą
  dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w
  Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty
  lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
 17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć
  Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem
  wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień
  niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Zdrowa Micha i Platformy
  Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i
  jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie
  powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy –
  zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy
  uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów
  ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają
  znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej
  transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji
  finansowej lub na żądanie organów ścigania.
 19. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
 20. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu Zdrowa Micha.
  § 3
  TERMIN I MIEJSCE
 21. Catering jest uprawniony do:
  a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym
  bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 22. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na [swojej
  stronie internetowej] oraz [e-mailowo].
 23. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go
  ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty
  lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 24. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do
  dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie
  § 3
  ZASADY PROMOCJI
 25. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta
  na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod
  kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly
  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor
  my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do
  otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po
  jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub
  Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne
  zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe
  zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 26. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces
  rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę
  zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na
  Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę
  sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 27. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód
  marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego
  Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na
  próbę.
 28. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta
  wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać
  wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po
  złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi
  w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach
  wynikających z niniejszego Regulaminu.
 29. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze
  Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego,
  Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
 30. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty
  Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
 31. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Zdrowa Micha
  mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
 32. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku
  dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w
  Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,
  podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
 33. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna
  za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w
  Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz
  z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu
  przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są
  równowartością 10 PLN,
  b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego
  Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla
  Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są
  równowartością 5 PLN;
  c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w
  Cateringu Zdrowa Micha, przez osobę, której został polecony
  Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie
  polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1
  PLN;
  d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z
  wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50
  punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
  e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po
  przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
  f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta
  zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile
  Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z
  własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
  g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym
  Zamówieniu w Cateringu Zdrowa Micha przyznawane jest 10
  punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
  h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o
  treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji
  przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością
  1 PLN;
  i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od
  podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród
  związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli
  jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
  2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
  premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez
  podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
  działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 34. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w
  ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na
  Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na
  Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym
  cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza
  uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u
  Organizatora Programu.
 35. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na
  Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie
  zrealizowana.
 36. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania
  na Koncie Klienta.
 37. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami
  lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba
  zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości
  Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 38. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie
  zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na
  Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 39. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty
  zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć
  użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich
  wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty
  zgromadzone w Skarbonce.
 40. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od
  innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w
  swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane
  wyłącznie w Cateringu.
 41. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty
  lojalnościowe są kasowane.
 42. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba
  odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie
  nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty
  elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem „Reklamacja Programu
  Lojalnościowego “Skarbonka” ”.
 43. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają
  wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na
  rzecz osób trzecich.
  § 4
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 44. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
 45. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
  mailowej na adres poczty elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem
  „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w
  związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub
  Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering
  Zdrowa Micha. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie
  udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich
  danych oraz prawo ich poprawiania.
 46. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty
  otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu
  Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do
  dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa.
 47. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
  postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl,
  Polityka Prywatności Catering Polityka Prywatności – Catering Dietetyczny Zdrowa Micha